W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego.

Przed przyjściem do kancelarii parafialnej najpierw trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W sprawie pogrzebu osoba upoważniona do pochówku zmarłego do Księdza Proboszcza przychodzi o dowolnej porze dnia z odpisem aktu zgonu.

Gdy zmarły pochodzi spoza parafii należy przedłożyć zaświadczenia uzyskane od ks. proboszcza parafii właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Jeśli zmarły był osobą niepraktykującą, publicznie walczącą z Bogiem i Kościołem lub objęty został ekskomuniką (wykluczeniem ze społeczności Kościoła) należy o tym powiedzieć Księdzu Proboszczowi.

Organizator pogrzebu - prawo pochowania zwłok ludzkch mają:

1. pozostały małżonek(ka)

2. krewni wstępni: rodzice (ojciec, matka) dziadkowie (dziadek, babcia) pradziadkowie (pradziadek, prababcia)

3. krewni zastępni: dzieci (syn, córka) wnukowie (wnuk, wnuczka) prawnukowie (prawnuczek, prawnuczka)

4. krewni boczni do 4-tego stopnia pokrewieństwa

5. powinowaci w linii prostej do 1-go stopnia

Gdy zmarły nie posiada żadnej rodziny i krewnych prawo pochówku przysługuje osobom, które się do tego pisemnie zobowiążą.

Uwaga: Gdy miejscem pochowania zwłok ma być grób już istniejący (zwykły - ponad 20 lat) albo murowany przeznaczony dla więcej niż jednej osoby dysponentem takiego miejsca jest osoba, która jako pierwsza pochowała tam zmarłego, a w przypadku jej braku kolejno krewni - patrz wyżej.

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Malawie.

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii w Malawie. Jednostką pomocniczą w administrowaniu cmentarza jest Rada Sołecka

3. Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na n/w czynności:

– pogrzeb

– ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu

– budowę nagrobka, grobowca

– remont nagrobka, grobowca

– budowę kwietników, ławek i innych elementów zdobniczych wokół grobu.

4. Celem zachowania elementarnego porządku budowlanego – usytuowanie nagrobków, wykonanie nagrobków, grobów ziemnych i innych elementów należy uzgadniać z  Administratorem cmentarza.

Obowiązują podstawowe wymiary grobów:

– długość 200 cm x szerokość 80 cm – grób ziemny

– długość 220 cm x szerokość 130 cm – nagrobek jednoosobowy

– długość 220 cm x szerokość 240 cm – nagrobek dwuosobowy

5. W celu należytego utrzymania cmentarza – Uchwałą Zebrania Wiejskiego – pobierane są następujące darowizny:

a) ofiara roczna darowizny od każdej rodziny płatna u Sołtysa wsi do 30.03. danego roku kalendarzowego,

b) za zezwolenie na wykonanie nagrobka lub grobowca i korzystanie z dostępnych mediów,