3. W przypadku stwierdzenia istnienia uszkodzeń nagrobków sąsiadujących z miejscem prowadzonych prac, a mogących obciążyć ich wykonawcę zaleca się przed przystąpieniem do wykonywania prac zgłoszenie tego faktu Administratorowi cmentarza, a jeśli to możliwe również dysponentowi grobu (rodzinie zmarłego) na którym nagrobek bądź otaczająca go infrastruktura jest uszkodzona.