c) za pochówek (w razie nie opłacania systematycznej ofiary rocznej).

6. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku każdego dnia.

7. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić tylko w dni powszednie w godz. od 7.00 do 16.00 lub wyjątkowo uzgodnionych z Administratorem cmentarza.

Pozostałe po remoncie czy wykonywaniu prac budowlanych materiały i odpady należy we własnym zakresie wywieźć z cmentarza.

8. Wieńce, zwiędłe kwiaty, trawę, znicze i inne przedmioty uprzątnięte z grobów składamy w miejsca do tego wyznaczonych (śmietnik, kontenery) zgodnie z zasadami segregacji śmieci.

9. Za opiekę, estetyczny wygląd grobu i jego sąsiedztwo odpowiada rodzina zmarłego.

10. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe w skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktu wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez dozoru.

11. Na terenie cmentarza i w obrębie zabrania się:

–  zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

– pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki,

– zanieczyszczania cmentarza,

– wprowadzania zwierząt,

– picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków psychoaktywnych i odurzających

– wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi bez zgody Administratora cmentarza,

– prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i innych czynności mogących naruszać powagę miejsca.

12. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Zarządca cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów administracyjnych z wnioskiem o nałożenie sankcji przewidzianych kodeksem karnym i administracyjnym.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uwagi pozaregulaminowe:

1. Cmentarz oraz poszczególne jego fragmenty nie mogą stanowić tła do wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów o treściach obscenicznych bądź w jakikolwiek inny sposób obrażający zmarłych oraz ich rodziny.

2. Zwyczajem wynikającym z poszanowania ogólnie obowiązujących norm współżycia społecznego jest przerwanie prac budowlanych, konserwacyjnych i porządkowych oraz zachowanie powagi na czas trwania pogrzebu. Dotyczy to szczegółnie miejsc będących w bezpośredniej bliskości odbywającego się pochówku.

3. Zauważone na cmentarzu i jego obrębie nieprawidłowości oraz zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi cmentarza. W przypadkach uzasadnionych i niecierpiących zwłoki bezpośrednio organom porządkowym (np. Policji).

4. Należy reagować na osoby lub grupy, których nie budzące zastrzeżeń zachowania oceniamy jako pozorne, a rzeczywisty cel ich bytności na cmentarzu  uznajemy za celowo ukryty. W takich przypadkach dla zachowania bezpieczeństwa należy przybrać do pomocy inną dobrze nam znaną osobę lub niezwłocznie opuścić teren cmentarza i powiadomić organy porządkowe.

5. W związku z coraz częściej występującymi przypadkami celowych dewastacji cmentarzy oraz nieszczenia nagrobków zaleca się ich ubezpieczenie.

Ważne dla firm kamieniarsko-brukarskich prowadzących prace na terenie cmentarza:

1. Poza obowiązkami wynikającymi z regulaminu Administrator cmentarza zwraca uwagę na konieczność zabezpieczenia nagrobków i infrastruktury wokół miejsca w którym prowadzone są prace.

2. Firma wykonująca prace wspólnie z inwestorem (dysponentem grobu) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i dewastacje powstałe na nagrobkach sąsiadującyh i wokół nich, a które powstały w wyniku przeprowadzanych prac. Stopień odpowiedzialności i udział w pokryciu kosztów związanych z usunięciem uszkodzeń uzgadnia inwestor z wykonawcą prac.